RODO

Szanowni Państwo, 
od 25 maja 2018 roku jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu 
z siedzibą w Kozienicach (26-900), ul. Legionów 4


Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@kcris.pl 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 • wypełnianie obowiązku prawnego; 
 • zawarcie i realizacja umowy; 
 • archiwizacja; 
 • udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego; 
 • udzielona zgoda; 
 • konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy; 
 • konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.


W wymagających tego przypadkach Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, ubiegało się będzie o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją wyraziła. 

Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku, gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. 
Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich. 
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o przepisy prawa. 

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych, 
 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 
 • usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania tylko w przypadku, gdy jest to dopuszczone prawem, 
 • wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych tylko w przypadku, gdy jest to dopuszczone prawem.


Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres: iod@kcris.plKLAUZULA INFORMACYJNA 
DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Z MONITORINGU WIZYJNEGOZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję:

 • Administratorem danych osobowych jest Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, ul. Legionów 4, 26-900 Kozienice
 • Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zabezpieczenia obiektów i terenu Centrum, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO i obejmuje: wejścia do budynku oraz teren przylegający do budynku, ciągi komunikacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, wejścia do pomieszczeń wewnątrz budynku.
 • Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
  Dane osobowe przechowywane są przez okres 30 dni, po tym czasie zostają bezpowrotnie usuwane. 
 • Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 • Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
 • W sprawach związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: iod@kcris.pl
Skip to content