BiP
HOME > Kontakt > RODO

Kontakt

Szanowni Państwo, 
od 25 maja 2018 roku jest stosowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą, należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. 

W świetle powyższego pragniemy Państwa poinformować, że Administratorem Państwa danych osobowych jest 

Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu 
z siedzibą w Kozienicach (26-900), ul. Legionów 4


Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres administratora jak powyżej lub na adres e-mail: iod@kcris.pl 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

  1. wypełnianie obowiązku prawnego; 
  2. zawarcie i realizacja umowy; 
  3. archiwizacja; 
  4. udzielanie odpowiedzi na pisma i wnioski.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:

  1. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego; 
  2. udzielona zgoda; 
  3. konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy; 
  4. konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora takich jak udzielanie odpowiedzi na Państwa pisma i wnioski.


W wymagających tego przypadkach Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, ubiegało się będzie o wyrażenie przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w wyraźnie zadeklarowanym celu, z zastrzeżeniem możliwości łatwego odwołania zgody przez osobę, która ją wyraziła. 

Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom tylko w przypadku, gdy przepis prawa zobowiązuje lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. 
Państwa dane nie są przekazywane do państw trzecich. 
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane. Okres, przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane, jest obliczany w oparciu o przepisy prawa. 

Ponadto informujemy, że mają Państwo prawo do:

  1. żądania dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych w celu sprostowania danych, 
  2. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, 
  3. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania tylko w przypadku, gdy jest to dopuszczone prawem, 
  4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych tylko w przypadku, gdy jest to dopuszczone prawem.


Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu dokłada wszelkiej staranności w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. 

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora lub na adres: iod@kcris.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA 
DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Z MONITORINGU WIZYJNEGOZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej RODO informuję:

   1. Administratorem danych osobowych jest Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu, ul. Legionów 4, 26-900 Kozienice. 
   2. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu odbywa się w celu zabezpieczenia obiektów i terenu Centrum, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e RODO i obejmuje: wejścia do budynku oraz teren przylegający do budynku, ciągi komunikacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, wejścia do pomieszczeń wewnątrz budynku.
   3. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 
   4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
    Dane osobowe przechowywane są przez okres 30 dni, po tym czasie zostają bezpowrotnie usuwane. 
   5. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści tych danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprostowania/uzupełniania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
   6. Każdemu, kto uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
   7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 
   8. W sprawach związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:
    1) listownie – na dres administratora danych osobowych; 

 

   2) e-mail: iod@kcris.pl.

 

Copyright KCRiS ©2006-2018
Wykonanie: ArtGabi.