BiP
HOME > Przetargi > ARCHIWUM PRZETARGÓW > 2016.03.02 - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Kozienice: Termomodernizacja domku klubowego na stadionie, przy ul. Sportowej 1 w Kozienicach. Numer ogłoszenia: 46776 - 2016; data zamieszczenia: 02.03.2016

ARCHIWUM PRZETARGÓW

W załączeniu:

- Ogłoszenie o zamówieniu:
pobierz: Ogloszenie o zamowieniu.pdf

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego:
pobierz: SIWZ.pdf


- Z-1 - Formularz Oferty:
pobierz: Z1 Formularz oferty

- Z-2 - Wzór umowy:
pobierz: Z-2 Wzór umowy

- Z-3 - Wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonaniam umowy i usunięcia wad:
pobierz: Z-3 Wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonaniam umowy i usunięcia wad

- Z-4 – Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp:
pobierz: Z-4 Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy pzp

- Z-5 - Doświadczenie zawodowe wykonawcy - wykaz robót budowlanych:
pobierz: Z-5 Doświadczenie zawodowe wykonawcy - wykaz robót budowlanych

- Z-6 - Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia:
pobierz: Z-6 Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

- Z-7 – Oświadczenie potwierdzające że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia:
pobierz: Z-7 Oświadczenie potwierdzające że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia


- Z-8 - Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów:
pobierz: Z-8 Zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów


- Z-9 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy pzp:
pobierz: Z9 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy pzp

- Z-10 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowej:
pobierz: Z-10 Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub informacja wykonawcy o braku przynależności do grupy kapitałowe

- Z-11 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót:
pobierz: Z-11 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót


- Z-12 –Projekt:
pobierz: Z-12 Projekt

- Z-13 - Przedmiary:
pobierz: Z-13 Przedmiary

Copyright KCRiS ©2006-2018
Wykonanie: ArtGabi.